عکس نشریه

پژوهشنامه حکمت و فلسفه اسلامی

معرفی نشریه

صاحب امتیاز:

جامعة المصطفی العالمیة
محل انتشار : مجتمع آموزش عالی امام خمینی ره

مدیر مسئول:

حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر علی عباسی

سردبیر:

حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر محمدمهدی گرجیان

مدیر اجرایی:

محمد علی نیازی

آدرس ایمیل:

h.f.islami@miu.ac.ir

صفحه آرا:عظیم قهرمانلو

راهنمای نگارش و تنظیم مقاله

1. مقاله باید به زبان فارسی و نتیجه تحقیق نویسنده یا نویسندگان باشد و متن کامل آن پیش تر در هیچ مجله یا

نشریه ای منتشر و یا برای چاپ ارائه نشده باشد.

2. مشخصات مقاله مانند: نام و نام خانوادگی نویسنده یا نویسندگان، مرتبه علمی، نام دانشگاه یا مرکز علمی

نویسنده، نشانی الکترونیکی و شماره تلفن، در صفحه نخست مقاله آورده شود.

3. مقاله به ترتیب شامل: عنوان، چکیده، واژگان کلیدی، مقدمه، متن اصلی، نتیجه گیری و فهرست کامل منابع

خواهد بود.

الف) چکیده باید در یک یا دو پاراگراف و حداکثر تا 200 کلمه، بازگوکننده محتوای مقاله با تأکید بر روش ها و

دست یافت ها باشد.

حداقل 14 صفحه و حداکثر 20 صفحه ( 350 کلمه ای) در دو نسخه ،Word

ب) مقاله باید در محیط 2010

پرینت شده به همراه فایل مقاله ارسال گردد.

قابل ارزیابی نمی باشند. « عنوان و واژگان کلیدی »

ج) مقالات بدون چکیده انگلیسی به همراه ترجمه دقیق نوشته می شود؛ مانند: نام خانوادگی نویسنده، تاریخ (A.P.A) 4. شکل ارجاعات داخل متن الزاماً به صورت قاعده

انتشار و شماره جلد (در صورتی که اثر دارای بیش از یک جلد باشد) و شماره صفحه ؛ به عنوان مثال ،

194 ) و در صورت تعدد آثار منتشره در سال واحد از یک مؤلف، جهت نمایاندن ترتیب انتشار ،2 ، (مظفر، 1357

از حروف الفبا استفاده شود.

5. فهرست منابع با رعایت ترتیب الفبایی نام خانوادگی نویسندگان، به شکل ذیل در آخر مقاله درج شود:

الف) برای کتاب: نام خانوادگی و نام نویسنده؛ نام کتاب؛ نام مترجم؛ شماره جلد، نوبت چاپ، محل انتشار: ناشر،

تاریخ انتشار.

عنوان مجموعه (نشریه)؛ شماره نشریه، سال انتشار، ؛« عنوان مقاله » ؛ ب) برای مقاله: نام خانوادگی و نام نویسنده

شماره صفحه.

تذکرات:

-پژوه شنامه حکمت و فلسفه اسلامی فقط مقالاتی را که براساس شیو ه نامه نشریه تنظیم شده 

 است، مورد ارزیابی قرار م یدهد.

- مقالات ارائ هشده الزاماً در محورهای فلسفه، کلام، عرفان و منطق ارائه گردد. 

- پژوهش نامه در تلخیص و ویرایش مقالات و مطالب آزاد است. 

- مقالات و مطالب منتشره در پژوه شنامه، لزوماً بیا نکننده دیدگا ههای پژوهش نامه نیست. 

- مسئولیت کامل محتوای مقالات بر عهده نویسنده یا نویسندگان آن می باشد.