عکس نشریه

کلام اسلامی

معرفی نشریه

صاحب امتیاز:

انجمن علمی کلام اسلامی مجتمع آموزش عالی فقه

مدیر مسئول:

ایجاد حسین حسن مجتبی

سردبیر:

محمد عارف صداقت

مدیر اجرایی:

هدایت حسین محصلی