بایگانی

درباره نشریه

عکس نشریه

پژوهشنامه اسلامی زنان‌ و‌ خانواده

معرفی نشریه

صاحب امتیاز:

جامعة المصطفی(ص) العالمیة

محل انتشار : مجتمع آموزش عالی بنت الهدی

مدیر مسئول:

دکتر محمد مهدی صفورایی پاریزی

سردبیر:

دکتر علی نقی فقیهی

مدیر اجرایی:

سکینه شفیعی

ویراستار علمی :

حسن حیدرزاده

آدرس ایمیل:

iswf.mags@miu.ac.ir


 پایگاه های نمایه شده

پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی:

www.sid.ir

پایگاه اطلاعات نشریات کشور:

www.magiran.com

پایگاه مجلات تخصصی نور:

www.noormags.ir

تماس با نشریه

امور تحریریه: 37183300-025

دورنگار: 37208978-025

کد پستی: 945636-37158

 آدرس: قم، خیابان انقلاب اسلامی، بعد از گلزار شهدا، مؤسسه آموزش عالی بنت‌‌الهدی، معاونت پژوهش، دفتر نشریه تخصصی.