عکس نشریه

طلیعه

معرفی نشریه

صاحب امتیاز:

جامعه المصطفی العالمیه مشهد مقدس

مدیر مسئول:

دکتر حسنعلی اخلاقی امیری

سردبیر:

دکتر حسنعلی اخلاقی امیری

مدیر اجرایی:

مهدی بهمن

آدرس ایمیل:

info@m-safir.ir

تماس با نشریه

 

جامعه المصطفی العالمیه مشهد مقدس

نشانی: مشهد مقدس, خیابان امام خمینی ـ حد فاصل میدان دهم دی و چهار راه لشگر ـ جامعه المصطفی العالمیه.

تلفن: 8557310-0511 ک.پ: 9137984318

پایگاه نشریات المصطفی: www.journals.miu.ac.ir

پایگاه ویژه مجله: www.m-safir.ir

پست الکترونیکی مجله: Email: info@m-safir.ir