عکس نشریه

AL-BAYYAN

معرفی نشریه

مدیر مسئول:

سعید شمس

سردبیر:

محمد مکاسا

مدیر اجرایی:

آدم سبیالا

ویراستار انگلیسی :

آدم سبیالا

آدرس ایمیل:

uganda.aic@gmail.com

تماس با نشریه