عکس نشریه

مطالعات آموزش زبان فارسی

معرفی نشریه

صاحب امتیاز:

جامعة المصطفی العالمیة

مدیر مسئول:

دکتر بهاءالدین اسکندری

سردبیر:

دکتر محمود مهرآوران

مدیر اجرایی:

احمد فرج اللهی

ویراستار علمی :

دکتر محمود مهرآوران

آدرس ایمیل:

farsimag@ilis.ir

تماس با نشریه

تماس با نشریه

 آدرس پستی : قم . بلوار امین . روبروی صدا و سیما . مرکز آموزش زبان و معارف اسلامی

تلفن : 183-32932847

آدرس پست الکترونیک:

Farsimag@ilis.ir