عکس نشریه

تامل

معرفی نشریه

صاحب امتیاز:

جامعة المصطفی(ص) العالمیه

مدیر مسئول:

حجت الاسلام دکتر حمید حسین نژاد محمدآبادی

سردبیر:

حجت الاسلام محمد جواد پور اسکندری

مدیر اجرایی:

علیرضا عبداللهی سیستانی

ویراستار علمی :

علیرضا عبداللهی سیستانی

ویراستار انگلیسی :

سید عبدالبصیر حسینی

آدرس ایمیل:

Taammol.mashhad@gmail.com

تماس با نشریه

نشانی: مشهد مقدس، خیابان امام خمینیv ، امام خمینیv ۱۴، مدرسه عالی برادران، انجمن علمی مطالعات اسلامی

تلفن: ۹۸۵۱۳۲۲۳۱۷۴۰+

نمابر:985132281661+

کد پستی: ۹۱۳۳۷۱۴۸۴۴

Email: Taammol.mashhad@gmail.com