عکس نشریه

پژوهش‌ های منطقه ای

معرفی نشریه

صاحب امتیاز:

جامعه المصطفی العالمیه

مدیر مسئول:

علی عباسی

سردبیر:

حسن رضایی

مدیر اجرایی:

مصطفی رضایی

ویراستار علمی :

حسین حیدری مهذب

ویراستار انگلیسی :

ط. ملکی

آدرس ایمیل:

un_almostafa@yahoo.com

سید اکبر موسوی

راهنمای تدوین مقاله

نویسنده محترم، لطفا نکات زیر در تنظیم مقاله رعایت شود:

الف) مقالات ارسالی باید به ارائه یافته‌های جدید پژوهشی یا ارائه نظریات یا روش جدید در حل مسائل و توسعه علم بپردازد؛ به گونه‌ای که جامعه علمی آن را پژوهشی تلقی کند.

ب) شرایط مقاله ارسالی به فصلنامه:

1. مقاله باید به زبان فارسی نوشته شده باشد.

2. ساختار مقاله‌ی علمی به این صورت می‌باشد: عنوان مقاله، چکیده و کلید واژگان، مقدمه (شامل مدعای مقاله و سازمان‌دهی مقاله)، سابقه موضوع (بررسی مقالات و کتب منتشر شده) و بیان نوآوری این مقاله، متن اصلی مقاله (بررسی مدعای مقاله)، نتیجه‌گیری موضوعی، یادداشت‌ها و فهرست منابع.

3. چکیده مقاله بین 150 تا 200 کلمه و شامل انگیزه و بیان مسأله، روش‌ها، دستآوردها و نتیجه‌گیری می‌باشد.

4. واژگان کلیدی باید با واژه‌های اصلی عنوان و مسأله تحقیق و در حد امکان با سرفصل‌ها تناسب داشته باشد. میانگین واژگان کلید 5 تا 7 کلمه است.

5. مقاله بیش از 25 صفحه 300 کلمه‌ای نباشد.

6. مقاله در محیط word تایپ و به دفتر مجله ارسال شود.

7. واژگان کلیدی فارسی و حتی الامکان معادل انگلیسی آنها ذکر شود.

8 . درج لاتینی اسامی و اصطلاحات مهجور در یادداشت‌ها، ضروری است.

9. مقاله ارسالی نباید در هیچ نشریه داخلی یا خارجی چاپ و یا هم‌زمان به سایر مجلات یا مجموعه‌ها فرستاده شده باشد.

ج) شیوه ارجاع به منابع

1. به جای ذکر منابع در پاورقی یا پایان هر مقاله در پایان هر نقل قول مستقیم یا غیر مستقیم، مرجع مورد نظر، در متن بدین صورت ذکر شود:

نام خانوادگی نویسنده، سال انتشار، شماره جلد، شماره صفحه)، مثال: (نراقی، 1325ق، ج1، ص 250)

2. اگر از یک نویسنده، بیش از یک اثر استفاده شده، ذکر منبع بدین شکل صورت گیرد:

(نام خانوادگی، سال انتشار اثر اول، شماره جلد، شماره صفحه و سال انتشار اثر دوم، شماره جلد، شماره صفحه)

3. اگر به آیه‌ای از قرآن استناد شده است، بدین صورت آدرس داده شود: (نام سوره (شماره سوره): شماره آیه)

 

4. اگر مؤلفان یک اثر بیش از سه نفر باشند، فقط نام خانوادگی یک نفر را آورده و با ذکر واژه «و دیگران» به سایر مؤلفان اشاره شود.

5. فهرست منابع در پایان مقاله و در صفحه‌ای جداگانه و به ترتیب حروف الفبا (نام خانوداگی) به صورت زیر تنظیم گردد:

الف ـ ‌برای کتاب

نام خانوداگی، نام، نام کتاب، نام مترجم یا مصحح، محل انتشار، نام ناشر، نوبت چاپ (در صورت تجدید چاپ)، سال انتشار.

ب ـ برای مقاله

نام خانوادگی، نام، «عنوان مقاله»، نام نشریه یا مجموع، سال انتشار، شماره نشریه یا مجموعه.

تذکر: در صورت تعدد آثار منتشر شده از یک مؤلف در سال واحد، جهت نمایاندن ترتیب انتشار، با حروف الف، ب، ج و ... متمایز شوند.

6. در پایان مقاله و قبل از منابع و مأخذ، بخشی به عنوان یادداشت‌ها برای ارجاعات توضیحی آورده شود.

د) مشخصات نویسنده:

این مشخصات در برگه‌ای جداگانه به مقاله ضمیمه گردد:

نام و نام خانوداگی، رزومه (سابقه علمی)، سمت کنونی، آدرس محل اقامت، نشانی مرکز علمی، پست الکترونیکی، شماره تماس همراه، منزل و محل کار.

هـ) فصلنامه در ویرایش مقالات آزاد است.

 

در پایان بیان این نکته ضروری است که مقالاتی در فرآیند ارزیابی قرار خواهند گرفت که ضوابط شکلی و محتوایی مورد نظر فصلنامه را رعایت کرده باشند.