عکس نشریه

قرآن پژوهی خاورشناسان

معرفی نشریه

صاحب امتیاز:

جامعة الصمطفی العالمیة

محل انتشار : مجتمع آموزش عالی امام خمینی ره

مدیر مسئول:

حسین علوی‌مهر

سردبیر:

محمدعلی رضایی اصفهانی

مدیر اجرایی:

یدالله رضانژاد امیردهی

ویراستار علمی :

عبدالله غلامی

آدرس ایمیل:

science@quran-journal.com

 مدیر داخلی: نصرالله سلیمانی

تایپ و صفحه‌آرا: اکبر جعفری

راهنمای تدوین مقاله

 

شیوه‌نامه مقالات

برای حفظ اعتبار علمی و تخصصی مقالات توجه به نکات زیر ضروری است:

2. مقاله ارسالی باید دارای ویژگی‌های زیر باشد:

الف) فرضیه، استدلال و نقد؛

ب) نوآوری و به روز بودن موضوع؛

ج) تتبع و استفاده از منابع متعدد اصلی و جدید؛

د) رعایت شیوه نگارش و قواعد ویراستاری.

3. تنها مقاله‌هایی قابل بررسی است که قبلاً منتشر نشده‌اند و نویسنده متعهد به نشر آن در جای دیگر نیست.

4. مقالات می‌توانند به زبان فارسی، عربی، انگلیسی، فرانسه و آلمانی باشند.

5. ساختار مقاله به این ترتیب باشد:

          الف) صفحه اول مقاله باید شامل نام و نام خانوادگی نویسنده (نویسندگان)، عنوان (رتبه علمی)، آدرس، تلفن، دورنگار و پست الکترونیکی نویسنده (نویسندگان) باشد. برای مقاله مستخرج از طرح پژوهشی یا رساله، عنوان طرح پژوهشی یا رساله و نام استاد راهنما و مشاوران در صفحه اول درج شود. این‌گونه مقالات با نام استاد راهنما و دانشجو و با مسئولیت استاد راهنما منتشر می‌شود.

         ب) صفحه دوم باید بدون نام و مشخصات نویسنده (نویسندگان) و فقط شامل عنوان مقاله، چکیده فارسی و کلیدواژگان باشد.

          ج) عنوان: کوتاه، گویا و بیان کننده محتویات مقاله.

          د) چکیده: 200 تا 250 کلمه (معادل 15 سطر) و شامل بیان مسئله، هدف، چگونگی پژوهش، نکته‌ها، یافته‌های مهم و نتیجه.

          هـ) کلیدواژگان: بین 4 تا 6 کلمه و ایفا کننده نقش نمایه و فهرست برای تسهیل در جست‌وجوی الکترونیکی.

          و) طرح مسئله: بیان کننده مسئله تحقیق، روش، ضرورت و هدف آن.

          ز) متن اصلی مقاله.

          ح) نتیجه: منطقی، مفید و بیان کننده بحث و ارائه یافته‌های تحقیق.

          ط) فهرست منابع: ترتیب مشخصات کتاب‌شناختی به ترتیب حروف الفبا و بدین شرح است:

               کتاب: نام خانوادگی، نام ]نام مشهور[، تاریخ چاپ، عنوان کتاب، نام مترجم یا مصحح، نام ناشر، محل نشر، شماره چاپ.

              مقاله: نام خانوادگی، نام، تاریخ چاپ، «عنوان مقاله»، نام مجله، شماره مجله، شماره صفحات مقاله در مجله.

          ی) صفحه اول مقاله، چکیده، واژه‌های اصلی و فهرست منابع به زبان انگلیسی و عربی ترجمه شود یا مجله خود ترجمه می‌کند.

          ک) شیوه درج ارجاع به کتاب در متن پس از نقل مطلب (نام خانوادگی، جلد/ صفحه).

ل) درج ارجاع به مقاله در متن پس از نقل مطلب (نام خانوادگی، عنوان مجله، شماره و صفحه).

          م) درج شکل لاتینی نام‌های خاص و واژه‌های خارجی در پاورقی.

          ن) در منابع لاتینی، اسم نویسنده و سایر اطلاعات لازم به فارسی و شکل لاتین آن، در پی‌نوشت آورده شود.

          ح) حجم تمام بخش‌های مقاله حداکثر 25 صفحه باشد.

6. اگر مقاله‌ای خارج از ضوابط راهنمای تدوین مقاله باشد، قبل از ارایه به هیئت تحریریه و داوران، به نویسنده اعلام خواهد شد.

7. حق رد یا قبول و ویراستاری مقالات برای مجله محفوظ است و مقالات دریافتی برگردانده نمی‌شود.

8. مقالات ترجمه پذیرفته نمی‌شود؛ مگر همراه با نقد و بررسی باشد.

9. مقاله‌ها باید در 2 نسخه در صفحات‌A4، یک‌رو، با فاصله تقریبی میان سطور 5/1 سانتی‌متر، با قلم لوتوس، فونت 13، نرم ‌افزار Word 2003 تحت محیط Windows XP، حروفچینی شود و CD مقاله با نامه‌ای به عنوان مدیر مسئول به مجله ارسال شود.

10. اگر مقاله‌ای از سوی چند نویسنده باشد، ارایه مقاله و تمام مکاتبات باید توسط نویسنده اول انجام شود وگرنه، نویسندگان ‌باید به صورت کتبی یک نفر را، به عنوان نماینده، برای انجام کلیه مراحل به دفتر مجله معرفی نمایند.

11. تأیید نهایی مقاله‌ها برای چاپ، پس از نظر داوران، با هیئت تحریریه مجله است.