عکس نشریه

فقه قضائی

معرفی نشریه

مدیر مسئول:

محمد ابراهیم بشارتی

سردبیر:

محمد حسن همتی

مدیر اجرایی:

عبدالله حسینی

آدرس ایمیل:

admin@alqaza.com

راهنمای تدوین مقاله