عکس نشریه

مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق

معرفی نشریه

صاحب امتیاز:

جامعه المصطفی(ص) العالمیه

محل انتشار : مجتمع آموزش عالی مشهد

مدیر مسئول:

حسنعلی اخلاقی امیری

سردبیر:

کریم عبداللهی نژاد

مدیر اجرایی:

هادی هاشمی

ویراستار علمی :

سیدصادق حیدری

ویراستار انگلیسی :

محمدعلی واعظی

آدرس ایمیل:

fiqh.journal@gmail.com

سیدسلیمان حسینی

راهنمای تدوین مقاله

 

راهنمای نگارش و تنظیم مقاله

1. مقاله باید به زبان فارسی و نتیجه تحقیق نویسنده یا نویسندگان باشد و متن کامل آن پیش تر در هیچ مجله یا نشریه ای منتشر و یا برای چاپ ارائه نشده باشد.

2. مشخصات مقاله مانند: نام و نام خانوادگی نویسنده یا نویسندگان، مرتبه علمی، نام دانشگاه یا مرکز علمی نویسنده، نشانی الکترونیکی و شماره تلفن، در صفحه نخست مقاله آورده شود.

3. مقاله به ترتیب شامل: عنوان، چکیده، واژگان کلیدی، مقدمه، متن اصلی، نتیجه گیری و فهرست کامل منابع خواهد بود.

4. چکیده باید در یک یا دو پاراگراف و حداکثر تا 200 کلمه، بازگوکننده محتوای مقاله با تأکید بر روش‌ها و دست یافت‌ها باشد.

5. مقاله باید در محیط 2010 Wordحداقل 14 صفحه و حداکثر 20 صفحه (350 کلمه ای) ارسال گردد.

6. مقالات بدون چکیده انگلیسی به همراه ترجمه دقیق« عنوان و واژگان کلیدی» قابل ارزیابی نمی‌باشد.

7. شکل ارجاعات داخل متن الزاماً به صورت قاعده(A.P.A) نوشته می‌شود.

8. فهرست منابع با رعایت ترتیب الفبایی نام خانوادگی نویسندگان، به شکل ذیل در آخر مقاله درج شود:

الف) برای کتاب: نام خانوادگی و نام نویسنده؛ نام کتاب؛ نام مترجم؛ شماره جلد، نوبت چاپ، محل انتشار: ناشر، تاریخ انتشار.

ب) برای مقاله: نام خانوادگی و نام نویسنده؛ «عنوان مقاله»؛ عنوان مجموعه (نشریه)؛ شماره نشریه، سال انتشار، شماره صفحه.