عکس نشریه

مطالعات اندیشه معاصر مسلمین

معرفی نشریه

صاحب امتیاز:

جامعة المصطفی العالمیة

مدیر مسئول:

سید سجاد هاشمیان

سردبیر:

حمید پارسانیا

راهنمای تدوین مقاله

شیوهنامه نگارش و انتشار مقالات:

برای حفظ اعتبار علمی و تخصصی مقالات، توجه به نکات زیر ضروری است:

1.      مقاله ارسالی باید دارای ویژگیهای زیر باشد:

الف) فرضیه و استدلال؛

ب) نوآوری و بهروز بودن موضوع؛

ج) تتبع و استفاده از منابع متعدد اصلی و جدید؛

د) رعایت شیوه نگارش و قواعد ویراستاری.

2.      تنها مقالههایی قابلبررسی است که قبلاً منتشرنشدهاند و نویسنده متعهد است در جای دیگرمقاله منتشر نشده باشد.

3.      مقالات میتوانند به زبان فارسی، عربی، انگلیسی، فرانسه و آلمانی باشند.

4.      ساختار مقاله بهاینترتیب باشد:

الف) صفحه اول مقاله باید شامل نام و نام خانوادگی نویسنده (نویسندگان)، عنوان (رتبه علمی)، آدرس، تلفن دورنگار و پست الکترونیکی نویسنده (نویسندگان) باشد.

برای مقاله مستخرج از طرح پژوهشی یا رساله، عنوان طرح پژوهشی یا رساله و نام استاد راهنما و مشاوران در صفحه اول درج شود. اینگونه مقالات بانام استاد راهنما، دانشجو و با مسئولیت استاد راهنما منتشر شود.

ب) صفحه دوم باید بدون نام و مشخصات نویسنده (نویسندگان) و فقط شامل عنوان مقاله، چکیده فارسی و کلیدواژگان باشد.

ج) عنوان: کوتاه، گویا و بیانکننده محتویات مقاله.

د) چکیده: 200 تا 250 کلمه (معادل 15 سطر) و شامل بیان مسئله، هدف، چگونگی پژوهش، نکتهها، یافتههای مهم و نتیجه.

ه‍ ) کلیدواژگان: بین 4 تا 6 کلمه و ایفاکننده نقش نمایه و فهرست برای تسهیل در جستوجوی الکترونیکی.

و) طرح مسئله: بیانکننده مسئله تحقیق، روش، ضرورت و هدف آن.

ز) متن اصلی مقاله.

ح) نتیجه: منطقی، مفید و بیانکننده بحث و ارائه یافتههای تحقیق.

ط) فهرست منابع: ترتیب مشخصات کتابشناختی به ترتیب حروف الفبا بدین شرح است:

کتاب: نام خانوادگی، نام ]نام مشهور[، عنوان کتاب، نام مترجم یا مصحح، نام ناشر، محل نشر، شماره چاپ، تاریخ چاپ.

مقاله: نام خانوادگی، نام، سال انتشار، «عنوان مقاله»، نام مجله، شماره مجله، شماره صفحات مقاله در مجله.

ی) صفحه اول مقاله، چکیده، واژههای اصلی و فهرست منابع به زبان انگلیسی و عربی ترجمه شود یا مجله خود ترجمه میکند.

ک) درج ارجاع به کتاب در متن پس از نقل مطلب (نام خانوادگی، نام کتاب، تاریخ: جلد / صفحه).

ل) درج ارجاع به مقاله در متن پس از نقل مطلب (نام خانوادگی، عنوان مجله، شماره و صفحه).

م) درج شکل لاتینی نامهای خاص و واژههای خارجی در پاورقی.

ن) در منابع لاتینی، اسم نویسنده و سایر اطلاعات لازم به فارسی و شکل لاتین آن، در پینوشت آورده شود.

س) حجم تمام بخشهای مقاله حداکثر 25 صفحه باشد.

5.      اگر مقالهای خارج از ضوابط راهنمای تدوین مقاله باشد، قبل از ارائه به هیئت تحریریه و داوران، به نویسنده اعلام خواهد شد.

6.      حق رد یا قبول و ویراستاری مقالات برای مجله محفوظ است و مقالات دریافتی برگردانده نمیشود.

7.      مقالات ترجمه پذیرفته نمیشود؛ مگر همراه با نقد و بررسی باشد.

8.      مقالهها باید ، بافاصله تقریبی میان سطور 5/1 سانتیمتر، با قلم لوتوس، فونت 13، نرمافزارWord 2003تحت محیط Windowsحروفچینی شود.

9.      اگر مقالهای از سوی چند نویسنده باشد، ارائه مقاله و تمام مکاتبات باید توسط نویسنده اول انجام شود وگرنه، نویسندگان باید بهصورت کتبی یک نفر را بهعنوان نماینده برای انجام کلیه مراحل به دفتر مجله معرفی نمایند.

10.  تأیید نهایی مقالهها برای چاپ، پس ازنظر داوران، با هیئت تحریریه مجله است.