عکس نشریه

Pure Life

معرفی نشریه

صاحب امتیاز:

جامعة المصطفی (صلی الله علیه وآله) العالمیة

محل انتشار: دانشگاه مجازی المصطفی (صلی الله علیه وآله)

مدیر مسئول:

حجت الاسلام دکتر محسن قنبری

سردبیر:

دکتر عابدین سیاحت اسفندیاری

مدیر اجرایی:

حجت الاسلام محمدجواد نجفلو

آدرس ایمیل:

research@mou.ir

راهنمای تدوین مقاله

١) مقاله باید شامل قسمت‌های زیر باشد:

عنوان، چکیده و کلیدواژگان، مقدمه یا طرح  موضوع، بدنه اصلی مقاله، نتیجه‌‌گیری، فهرست منابع.

٢) تنها مقاله‌هایی قابل بررسی است که قبلاً منتشر نشده باشد و نویسندة مسئول متعهد به نشر آن‌ها در جای دیگر نباشد.

٣) مسئولیت صحت و سقم مقاله به لحاظ علمی و حقوقی بر عهدۀ نویسنده مسئول است.

٤) حق ردّ یا قبول مقاله‌ها برای نشریه محفوظ است. البته دبیرخانة نشریه موظف است ظرف حداکثر یک ماه (30 روز) به نویسندة مسئول مقالات ارسالی، آخرین وضعیت مقاله را گزارش دهد.

٥) تأیید نهایی مقاله برای چاپ در نشریه، پس از نظر داوران با هیأت تحریریه نشریه است.

٦) حجم مقاله حداقل 8 صفحه و حداکثر 25 صفحه 250 کلمه‌ای خواهد بود.

٧) نقل و اقتباس از مقاله‌های نشریه، با ذکر مأخذ آزاد است.

٨) چکیدۀ فارسی و انگلیسی و عربی مقاله حداکثر 250 کلمه باشد.

9) جهت نگارش مقاله فارسی، از فونت 14، و خط (B Lotus) استفاده شود.

ü جهت نگارش مقاله به زبان عربی از فونت 15 و خط (Arabic Typesetting) استفاده شود. جهت نگارش مقاله به زبان اردو از فونت (14) و خط (Alvi Nastaleeq) استفاده شود، و جهت نگارش مقاله به زبان انگلیسی، از فونت 13 و خط (Times New Roman) استفاده می‌شود.

١1 ) فهرست منابع به ترتیب حروف الفبا و به شرح زیر آورده شود:

ü در مورد کتاب: نام خانوادگی، نام.، (سال نشر)، عنوان کتاب (به صورت Bold شده)، نام مترجم یا مصحح (در صورت وجود)، چاپ، محل نشر: نام ناشر.

ü در مورد مقاله: نام خانوادگی، نام.، عنوان مقاله، مترجم (در صورت وجود)، نام نشریه(به صورت Bold شده)، دوره، شماره، مجموع صفحات مقاله: (سال نشر).

١١) درج ارجاعات مربوط به منابع در متن به صورت (نام مؤلف، سال نشر: صفحه) آورده شود؛ مثال: (طباطبایی، 1376: 89).

١٢) ارجاعات توضیحی هر صفحه، مانند صورت لاتین کلمات، شرح اصطلاحات و غیره در پاورقی همان صفحه آورده شود.

١٣) نویسنده یا نویسندگان مقاله لازم است به همراه ارسال مقاله به نشانی رایانامه معاونت پژوهشی و تولید دانشگاه (esearch@mou.ir)؛ نام و نام خانوادگی، رتبۀ علمی، نشانی، تلفن همراه و رایانامة خود را ارسال نمایند.

ü با توجه به چند زبانه بودن نشریه، اندیشمندان محترم می‌توانند مقالات خود را به چهار زبان: فارسی، عربی، انگلیسی و اردو به دفتر نشریه ارسال نمایند.

 

١4) پس از چاپ مقاله، دبیرخانة نشریه موظف است یک نسخه از نشریه الکترونیکی را به رایانامه نویسنده/ نویسندگان ارسال کند.