عکس نشریه

شمیم هدی

معرفی نشریه

صاحب امتیاز:

جامعه المصطفی العالمیه

مدیر مسئول:

محمد مهدی صفورایی

سردبیر:

فاطمه کبری متولیان

راهنمای تدوین مقاله

دریافت مقالات صرفا از خواهران دانش پژوه جامعه المصطفی العالمیه است.

تعداد کلمات محتوای مقالات بین 1000 تا 3000

مقالات بین 1000 تا 1500کلمه حداقل از 3 منبع معتبر و مقالات بالای 1500 کلمه بیش از 3 منبع معتبر داشته باشند.

تمامی ارجاعات درون متنی و به شیوه APA باشد.

ارجاع آیات، احادیث، نقل قول ها دقیق باشد.

نشریه شمیم هدی در تلخیص و ویرایش آزاد است.

مسئولیت حقوقی مطالب بر عهده نویسنده است.