عکس نشریه

مطالعات فلسفی کلامی

معرفی نشریه

صاحب امتیاز:

جامعه المصطفی العالمیه

مدیر مسئول:

دکترحسنعلی اخلاقی امیری

سردبیر:

عبدالله صادقی

مدیر اجرایی:

سیدعلی واعظ زاده

ویراستار علمی :

سیدصادق حیدری

جستجو در نشریه

جستجوی پیشرفته

دو فصلنامه انجمن مطالعات فلسفی کلامی

آخرین شماره

شماره 8,دوره چهارم پاییز و زمستان 1394

1

عنوان: چشم‌اندازی به سنت و صحیحین

صفحه: 5تا 16

نویسندگان: محمدعلی فیاضی غزنوی ،

کلیدواژگان: سنت ، صحیحین ، مشایخ ثلاثه ، امام بخاری ، امام مسلم. ،

2

عنوان: امام علی} از نگاه صحاح ستّه

صفحه: 17تا 32

نویسندگان: حسین کریمی ،

کلیدواژگان: علی} ، فضایل ، صحاح ستّه حضرت ، صحیحین ، اهل سنّت ،

3

عنوان: وصایت امام علی از نگاه صحاح سته

صفحه: 33تا 50

نویسندگان: سید علی واعظ زاده ،

کلیدواژگان: وصیت ، امام علی} ، پیامبر, ، صحیحین ، رزیه یوم الخمیس ،

4

عنوان: پیامبراکرم, ازدید گاه صحیحین

صفحه: 51تا 80

نویسندگان: محمدخان عارفی ،

کلیدواژگان: پیامبر اکرم, ، روایات ، صحیحین ، جعل حدیث ،

5

عنوان: جواز ساخت بنا بر روی قبور (با تکیه ‌بر صحیحین)

صفحه: 81تا 98

نویسندگان: سید کریم حسینی ،

کلیدواژگان: قبور ، ترفیع خانه‌ها ، بقعه ، مدفن ، قرآن کریم ، صحیحین ،