عکس نشریه

مطالعات فلسفی کلامی

معرفی نشریه

صاحب امتیاز:

جامعه المصطفی العالمیه

مدیر مسئول:

دکترحسنعلی اخلاقی امیری

سردبیر:

عبدالله صادقی

مدیر اجرایی:

سیدعلی واعظ زاده

ویراستار علمی :

سیدصادق حیدری

جستجو در نشریه

جستجوی پیشرفته

دو فصلنامه انجمن مطالعات فلسفی کلامی

آخرین شماره

شماره 8,دوره چهارم پاییز و زمستان 1394

6

عنوان: تبرک در منابع حدیثی اهل سنت (با تکیه بر صحیحین)

صفحه: 99تا 120

نویسندگان: محمد انور اصغری ،

کلیدواژگان: تبرک ، حکم ، احادیث ، آثار تبرک ، صحیحین ،

7

عنوان: ازدواج موقت از منظر صحابه در نگاه صحیحین

صفحه: 121تا 142

نویسندگان: سید جعفر حسینی ،

کلیدواژگان: ازدواج ، صحابه ، متعه ، صحیحین ، خلیفه دوم. ،

8

عنوان: سجده بر زمین در کتب صحاح

صفحه: 143تا 164

نویسندگان: صادق حسین روحانی ،

کلیدواژگان: مهر نماز ، سجده ، اختراع شیعه ، انکار اهل سنت ، صحیحین. ،