6

عنوان: تأثیر و تأثر نگارگری ایرانی، غربی و هندی در امپراطوری مغولان کبیر هند

صفحه: 139تا 151

نویسندگان: سید‌ابوالقاسم فروزانی ،سینا میرشاهی ،

کلیدواژگان: هند ، امپراطوری مغولان ، نگارگری ، ایران ، غرب. ،