6

عنوان: مراکز آموزشی و فرهنگی مصر در عصر ممالیک

صفحه: 133تا 153

نویسندگان: سیده‌لیلا تقوی سنگدهی ،بهرام بهرامی ،رقیه منافی ،

کلیدواژگان: ممالیک بحری ، ممالیک برجی ، مراکز آموزشی. ،