6

عنوان: مبانی معرفتی مکتب مطالعات فرهنگی بیرمنگام

صفحه: 159تا 188

نویسندگان: اسماعیل صابر ،

کلیدواژگان: مطالعات فرهنگی ، فرهنگ ، برساختگرایی ، بازنمایی ، مفصل¬بندی ، موقعیت¬مندی ،