عکس نشریه

قرآن پژوهی خاورشناسان

معرفی نشریه

صاحب امتیاز:

جامعة الصمطفی العالمیة

محل انتشار : مجتمع آموزش عالی امام خمینی ره

مدیر مسئول:

حسین علوی‌مهر

سردبیر:

محمدعلی رضایی اصفهانی

مدیر اجرایی:

یدالله رضانژاد امیردهی

ویراستار علمی :

عبدالله غلامی

آدرس ایمیل:

science@quran-journal.com

 مدیر داخلی: نصرالله سلیمانی

تایپ و صفحه‌آرا: اکبر جعفری

جستجو در نشریه

جستجوی پیشرفته

دوفصلنامه علمی ترویجی قرآن پژوهی خاورشناسان

آخرین شماره

شماره 23,دوره دوازدهم پاییز و زمستان 1396

1

عنوان: متکلمان شیعی و گسترش علم کلام در دائره المعارف قرآن لیدن

صفحه: 9تا 32

نویسندگان: احمد بهشتی‌مهر ،

کلیدواژگان: مستشرقان ، دانش کلام ، شیعه ، امامیه ، گسترش علم ، عقاید اختصاصی ،

2

عنوان: جایگاه عالمان شیعه در دائره المعارف قرآن الیورلیمن

صفحه: 33تا 49

نویسندگان: محمد حسن زمانی ،رفیع میرزا محمد ،

کلیدواژگان: قرآن ، دایرة المعارف ، الیورلیمن ، شیعه ، شیخ مفید ، آیت الله خویی. ،

3

عنوان: عالمان شیعه و تاریخ قرآن از دیدگاه مستشرقان

صفحه: 51تا 64

نویسندگان: محمد جواد اسکندرلو ،مریم نقدی نسب ،

کلیدواژگان: قرآن ، شیعه ، تاریخ قرآن ، مستشرقان ،

4

عنوان: دفاع دانشمندان شیعه از قرآن در برابر شبهه اقتباس

صفحه: 65تا 84

نویسندگان: محمدعلی رضایی اصفهانی ،صدیقه پروان ،

کلیدواژگان: قرآن ، اقتباس ، عهدین ، شیعه ، مستشرقان ،

5

عنوان: ارزیابی دیدگاه گلدزیهر درخصوص عصمت پیامبر اکرم

صفحه: 85تا 102

نویسندگان: فتحیه فتاحی‌زاده ،هاجر اسدی ،

کلیدواژگان: پیامبر ، الگو ، عصمت ، گلدزیهر ، مستشرقان ،