6

عنوان: بررسی مقاله «شفاعت» در دایره‌المعارف قرآن الیورلیمن

صفحه: 103تا 122

نویسندگان: حسین علوی‌مهر ،فاطمه وجدی ،

کلیدواژگان: قرآن ، روایات ، شفاعت ، دایره المعارف ، الیور لیمن ، مستشرقان. ،