6

عنوان: بررسی مقاله «حرز» از دایره المعارف قرآن لیدن

صفحه: 135تا 146

نویسندگان: محمد مهدی مسعودی ،

کلیدواژگان: خاورشناسان ، حرز ، دایرة المعارف قرآن ،