عکس نشریه

قرآن و علم

معرفی نشریه

صاحب امتیاز:

جامعه المصطفی العالمیه

محل انتشار : مجتمع آموزش عالی امام خمینی ره

مدیر مسئول:

سید حمید جزائری

سردبیر:

محمدعلی رضایی اصفهانی

مدیر اجرایی:

نصرالله سلیمانی

ویراستار علمی :

عبدالله غلامی

آدرس ایمیل:

science@quran-journal.com

 

مدیر داخلی: یدالله رضانژاد امیردهی

تایپ و صفحه‌آرا: اکبر جعفری

جستجو در نشریه

جستجوی پیشرفته

دوفصلنامه علمی ترویجی قرآن و علم

آخرین شماره

شماره 20,دوره یازدهم بهار و تابستان 1396

1

عنوان: مستندات قرآنی دیدگاه‌های مقام معظم رهبری درباره نسبت علم و تکنولوژی با تمدن اسلامی

صفحه: 9تا 24

نویسندگان: مرتضی مطهری‌فرد ،مرتضی توکلی ،

کلیدواژگان: قرآن ، تمدن اسلامی ، علم ، تکنولوژی ، آیت الله خامنه‌ای ، هویت ،

2

عنوان: چیستی و ضوابط نظریه‌پردازی علمی قرآنی

صفحه: 25تا 48

نویسندگان: سید عیسی مسترحمی ،محمّد مهدی جواد فلکی ،

کلیدواژگان: قرآن ، نظریه‌پردازی ، علم ، تفسیر علمی ،

3

عنوان: رویکردهای نظریه‌پردازی آیات تصمیم‌گیری در منابع مدیریت اسلامی

صفحه: 49تا 75

نویسندگان: امیرعلی لطفی ،عبدالهاشم میرزا ،

کلیدواژگان: قرآن ، آیات تصمیم‌گیری ، مدیریت اسلامی ، نظریه‌پردازی. ،

4

عنوان: بررسی دیدگاه آیت¬الله معرفت در مورد تفسیر علمی

صفحه: 77تا 100

نویسندگان: زینب بهجت‌پور ،محسن قمرزاده ،

کلیدواژگان: قرآن ، تفسیر علمی ، محمد هادی معرفت ، مبانی ، ضوابط ، شیوه ، اعجاز علمی. ،

5

عنوان: بررسی اعجاز علمی قرآن از دیدگاه دکتر طاهر القادری

صفحه: 101تا 122

نویسندگان: محمدعلی رضایی اصفهانی ،محمد‌نظیر عرفانی ،

کلیدواژگان: قرآن ، محمد طاهر القادری ، تفسیر علمی ، کیهان‌شناسی. ،