6

عنوان: نوآوریهای ابن‌سینا در تفسیر فلسفی سوره توحید و نقد محقّق دوانی

صفحه: 107تا 129

نویسندگان: جمال سروش ،سید محمّدمهدی ضیغمیان ،

کلیدواژگان: قرآن ، تفسیر ، فلسفه ، سوره توحید ، ابن‌سینا ، محقق دوانی ، نوآوری ،