6

عنوان: بررسی تطبیقی دیدگاه قرآن و نظریه باستان‌شناسی موریس بوکای درباره¬ نجات بدن فرعون

صفحه: 123تا 143

نویسندگان: بی‌بی سادات رضی بهابادی ،هاجر اسدی ،

کلیدواژگان: باستان¬شناسی ، بوکای ، تفسیر علمی ، فرعون ، قرآن ، معجزه ، مومیایی ،