عکس نشریه

THE LIGHT OF THE QUR'AN

معرفی نشریه

صاحب امتیاز:

نمایندگی آلبانی جامعة المصطفی العالمیة

جستجو در نشریه

جستجوی پیشرفته

THE LIGHT OF THE QUR'AN

آخرین شماره

شماره 36,دوره هفتم بهار 1395

1

عنوان: PROFETI I PAQES DHE I DASHURISË

صفحه: 4تا 10

نویسندگان: Vullnet Merja ،

کلیدواژگان: DASHURISË , PROFETI , PAQES ،

2

عنوان: EFEKTET E MREKULLUESHME TË BESIMIT NË ZOT

صفحه: 11تا 20

نویسندگان: Sejjid Muxhteba Musavi Lari ،

کلیدواژگان: EFEKTET , MREKULLUESHME , BESIMIT , ZOT ،

3

عنوان: DUKJA E MADHËSHTISË SË ALLAHUT NË GJITHËSI

صفحه: 21تا 25

نویسندگان: Nasir Mekarim Shirazi ،

کلیدواژگان: ALLAHUT , DUKJA , GJITHËSI , MADHËSHTISË ،

4

عنوان: TA NJOHIM MË TEJ KUR’ANIN

صفحه: 26تا 33

نویسندگان: Muhsin Keraeti ،

کلیدواژگان: KUR’ANIN , NJOHIM , ،

5

عنوان: ARGUMENTE SHKENCORE NGA KUR’ANI

صفحه: 34تا 40

نویسندگان: Abdu Daim Kahiil ،

کلیدواژگان: ARGUMENTE , KUR’ANI , SHKENCORE ،