عکس نشریه

THE LIGHT OF THE QUR'AN

معرفی نشریه

صاحب امتیاز:

نمایندگی آلبانی جامعة المصطفی العالمیة

جستجو در نشریه

جستجوی پیشرفته

THE LIGHT OF THE QUR'AN

آخرین شماره

شماره 36,دوره هفتم بهار 1395

6

عنوان: BUBULLIMA DHE VETËTIMA ARGUMENTE TË FUQISË SË PAKUFISHME TË ALLAHUT

صفحه: 41تا 47

نویسندگان: Sabrie Feza ،

کلیدواژگان: LLAHUT , BUBULLIMA , VETËTIMA , ARGUMENTE , PAKUFISHME , FUQISË ،

7

عنوان: PËR ÇDO SËMUNDJE KA ILA

صفحه: 48تا 54

نویسندگان: Qani Banaj ،

کلیدواژگان: SËMUNDJE , KA ILAÇ ،

8

عنوان: TË KËQIJAT E MISHIT TË DERRIT

صفحه: 55تا 59

نویسندگان: Hans Henrich Reckweg ،

کلیدواژگان: KËQIJAT , MISHIT , TË DERRIT ،