6

عنوان: بررسی پژوهش‌های روان‌شناختی داخلی در تک‌فرزندی: مرور سیستماتیک

صفحه: 113تا 134

نویسندگان: محمود خلیلیان شلمزاری ،

کلیدواژگان: تک‌فرزندی ، چند‌فرزندی ، خواهر برادر ، مرور سیستماتیک ، فرزند‌آوری ، روانشناختی. ،