6

عنوان: گونه‌شناسی منابع علوم و فنون قرائات در حوزه دانش احتجاج

صفحه: 119تا 144

نویسندگان: محمد علی رضایی اصفهانی ،محمد امینی تهرانی ،

کلیدواژگان: قرآن ، قرائات ، احتجاج ، منبع شناسی ، گونه شناسی ، توجیه القرائات. ،