عکس نشریه

مطالعات قرائت قرآن

معرفی نشریه

صاحب امتیاز:

جامعة المصطفی ص العالمیة

محل انتشار : مجتمع آموزش عالی امام خمینی ره

جستجو در نشریه

جستجوی پیشرفته

دوفصلنامه علمی ترویجی مطالعات قرائت قرآن

آخرین شماره

شماره 9,دوره پنجم پاییز و زمستان 1396

6

عنوان: بررسی عبارت «حتّی إذا» از منظر دانش وقف و ابتدا

صفحه: 109تا 134

نویسندگان: امیر محمود کاشفی ،مصطفی زرنگار ،

کلیدواژگان: قرآن ، «حتّی إذا» ، وقف ، ابتدا ،

7

عنوان: گونه‌شناسی منابع علوم و فنون قرائات در حوزه آوا‌شناسی (علم الاصوات)

صفحه: 135تا 153

نویسندگان: محمد امینی تهرانی ،

کلیدواژگان: قرآن ، علوم و فنون ، قرائات ، آواشناسی ،‌ علم الاصوات. ،