6

عنوان: جایگاه علمی مکتب پزشکی جندی شاپور

صفحه: 117تا 137

نویسندگان: امامعلی شعبانی ،مریم جلالی مشایخی ،

کلیدواژگان: جندی شاپور ، مکتب پزشکی ، تمدن ایرانی ، تمدن اسلامی ، دانش‌گاه ، دانش پزشکی. ،