عکس نشریه

Metafyzika dhe Morali

معرفی نشریه

جستجو در نشریه

جستجوی پیشرفته

Metafyzika dhe Morali

آخرین شماره

شماره 13,دوره ششم پاییز و زمستان 1395

6

عنوان: Pishtari i Udhës drejt Zotit

صفحه: 111تا 118

نویسندگان: Imam Sadiku [a ،

کلیدواژگان: Pishtari , Udhës , drejt Zotit ،

7

عنوان: Vdekja rishtarike

صفحه: 119تا 124

نویسندگان: Muhji al-Din ibn al-‘Arabī ،

کلیدواژگان: Vdekja , rishtarike ،

8

عنوان: Vazoja e shpirtit

صفحه: 125تا 132

نویسندگان: Jalal al-Din Rumi ،

کلیدواژگان: Vazoja , shpirtit ،

9

عنوان: Filozofia mistike – një oksimoron konceptual ?

صفحه: 133تا 147

نویسندگان: Shpëtim Doda ،

کلیدواژگان: konceptual , Filozofia , oksimoron ،