6

عنوان: ارزیابی معارضه کلامی ـ فلسفی ابن‌رشد و غزالی

صفحه: 97تا 114

نویسندگان: رضا طاهری ،مجتبی زروانی ،

کلیدواژگان: عقل و دین ، غزالی ، ابن‌رشد ، فلسفه ، دیانت ، برهان ، تصوف. ،