6

عنوان: شهرت قضایای ارزشی و یقینی‌بودن آنها

صفحه: 103تا 120

نویسندگان: حسن اسماعیل‌پور نیازی ،

کلیدواژگان: مشهورات بالمعنی‌الأخص ، یقینیات ، مقدمات برهان ، حُسن و قبح عقلی ، قضایای ارزشی. ،