6

عنوان: جغرافیای معرفتی به عنوان مبنای مدیریت راهبردی سازمان های فرهنگی جهانی

صفحه: 149تا 174

نویسندگان:

کلیدواژگان: سازمان جهانی ، فرهنگ ، جغرافیای معرفتی ، مدیریت راهبردی ،