عکس نشریه

مطالعات فقه تربیتی

معرفی نشریه

صاحب امتیاز:

جامعة المصطفی ص العالمیة

محل انتشار : مجتمع آموزش عالی فقه

جستجو در نشریه

جستجوی پیشرفته

دوفصلنامه علمی پژوهشی مطالعات فقه تربیتی

آخرین شماره

شماره 6,دوره اول پاییز و زمستان 1395

1

عنوان: بررسی تعلم حدیث از منظر فقه تربیتی*

صفحه: 7تا 36

نویسندگان: علیرضا اعرافی ،سید عنایت‌الله کاظمی ،

کلیدواژگان: فقه ، تربیت ، تعلم ، حدیث ، تعلم حدیث ،

2

عنوان: تبیین و ارزیابیِ آموزش مقایسه‌ای ادیان در تربیت دینی *

صفحه: 37تا 64

نویسندگان: سید نقی موسوی ،

کلیدواژگان: تربیت دینی ، آموزش مقایسه‌ای ، آموزش دین ، آموزش دربارۀ دین ،

3

عنوان: روش‏های حل اختلاف روایات عرفانی و اخلاقی از منظر آیت‏الله سعادت‏پرور در سرالاسراء *

صفحه: 65تا 92

نویسندگان: مصطفی همدانی ،

کلیدواژگان: سرالاسراء ، مختلف‌الحدیث ، عرفان مأثور ، اخلاق مأثور ، تحلیل تماتیک ،

4

عنوان: بررسی فقهی و روان‌شناختی ادلۀ مشروعیت تعزیر و تأدیب کودک*

صفحه: 93تا 120

نویسندگان: علی قبادیان ،ابوذر صانعی ،

کلیدواژگان: تعزیر ، تأدیب ، تنبیه ، کودک ، فقه ، روان‌شناسی. ،

5

عنوان: اصل تربیت اسلامی چیست: عدالت یا مساوات؟*

صفحه: 121تا 138

نویسندگان: سید علی حسینی‌زاده ،

کلیدواژگان: اصول تربیتی ، اصل عدالت ، اصل مساوات ، تربیت خانوادگی ، تربیت کودک ،