6

عنوان: بررسی و نقد تطبیقی انسان‌شناسی پست‌مدرنیسم و دلالت‌های تربیتی مترتب بر آن از منظر علامه طباطبایی *

صفحه: 139تا 162

نویسندگان: علی قاسمی ،محسن ایمانی ،

کلیدواژگان: نقد ، انسان‌شناسی ، پست‌مدرنیسم ، دلالت‌های تربیتی ، علامه طباطبایی ،