عکس نشریه

فقه قضائی

معرفی نشریه

مدیر مسئول:

محمد ابراهیم بشارتی

سردبیر:

محمد حسن همتی

مدیر اجرایی:

عبدالله حسینی

آدرس ایمیل:

admin@alqaza.com

جستجو در نشریه

جستجوی پیشرفته

مجلة تخصصیِ انجمن فقه قضائی

آخرین شماره

شماره 6,دوره 5 بهار 1393

1

عنوان: نقض حکم قاضی از دیدگاه فقه امامیه و قانون ایران

صفحه: 4تا 33

نویسندگان: سید عبدالطیف سجادی ،

کلیدواژگان: نقض حکم ، تجدید نظرخواهی ، قاضی مجتهد. ،

2

عنوان: قاعده نفی سبیل و عضویت در سازمان‌‌های بین المللی

صفحه: 34تا 54

نویسندگان: محمد علی اخلاصی ،

کلیدواژگان: نفی سبیل ، سازمان‌‌های بین المللی ، نفی عسر و حرج ، مصلحت ، مقصد‌های شریعت. ،

3

عنوان: عوامل تشدید مجازات در فقه و حقوق

صفحه: 54تا 77

نویسندگان: سید محمد علی یزدانی ،

کلیدواژگان: علل و عوامل ، عمومی ، تشدید مجازات ، تعدد ، تکرار. ،

4

عنوان: مصلحت و حکمت و نقش آن‌ها در فقه

صفحه: 78تا 99

نویسندگان: محمد جواد صمیمی ،

کلیدواژگان: مصلحت ، حکمت ، ضوابط ، فقه ، حکم حکومتی ، مرجع تشخیص مصلحت ، ثبات و تغیر. ،