1

عنوان: بررسی تطور تثلیث در ادیان و ورود آن در مسیحیت

صفحه: 5تا 48

نویسندگان: ایجاد حسین حسن مجتبی ،

کلیدواژگان: تثلیث ، هندوییزم ، مسیحیت ، الوهیت ، روح‌القدس ، مسیح. ،