عکس نشریه

پژوهشنامه حقوق

معرفی نشریه

مدیر مسئول:

سید علی موسوی گیزابی

سردبیر:

عبدالبصیر نبی زاده

مدیر اجرایی:

محمدنعیم شریفی، عزیزالله شیخ زاده

آدرس ایمیل:

Pajuheshname@Gmail.com

جستجو در نشریه

جستجوی پیشرفته

مجله تخصصی انجمن پژوهشنامه حقوق

آخرین شماره

شماره 1,دوره اول تابستان 1390

6

عنوان: مسائل فقهی بیماران تغییر جنسیت یافته

صفحه: 139تا 164

نویسندگان: محمد مهدی کریمی‌نیا ،

کلیدواژگان: تغییر جنسیت ، تبدیل جنسیت ، ترانس‌سکشوالیسم ، دو جنسی ، خنثی ، خنثای روانی ، تغییر خلقت خدا. ،

7

عنوان: حقوق کارگر در اسلام

صفحه: 165تا 185

نویسندگان: احمد عبدالقادر ،خداد احسانی ،

کلیدواژگان: کار ، کارگر ،کارفرما ، دستمزد ، حق اعتصاب ، بیمه کارگری. ،