عکس نشریه

مطالعات پژوهشی زنان

معرفی نشریه

جستجو در نشریه

جستجوی پیشرفته

مجلة تخصصیِ انجمن مطالعات پژوهشی زنان

آخرین شماره

شماره 6,دوره چهارم بهار تابستان 1396

1

عنوان: ارتباط با نامحرم در فضای مجازی از دیدگاه فقه امامیه

صفحه: 5تا 22

نویسندگان: راضیه ناطقی ،مائده رضایی ،

کلیدواژگان: ارتباط با نامحرم ، فضای مجازی ، فقه امامیه ، نگاه ، گفت وگو ، حرمت. ،

2

عنوان: تخریب شخصیتی زن در فضای مجازی

صفحه: 23تا 38

نویسندگان: زهرا توسلی ،

کلیدواژگان: فضای مجازی ، شخصیّت ، ارزش¬های انسانی ، زن ، تخریب شخصیّت. ،

3

عنوان: درایش فضای مجازی بر هویّت زنانه

صفحه: 39تا 54

نویسندگان: سیده زکیه توسلی ،

کلیدواژگان: فضای مجازی ، هویّت جنسیتی ، هویّت دینی ،‌‌ هویّت زنانه ، اینترنت. ،

4

عنوان: تأثیر مدرنیته بر افزایش طلاق

صفحه: 55تا 80

نویسندگان: حبیبه احمدی ،

کلیدواژگان: مدرنیته ، اومانیسم ، فردگرایی ، طلاق. ،

5

عنوان: نقش زنان درتبلیغ وترویج مدگرایی افراطی در جامعه

صفحه: 81تا 94

نویسندگان: هاجر علیرضایی ،

کلیدواژگان: زنان ، ترویج ، مد ، مدگرایی ، افراط. ،