6

عنوان: آسیب¬شناسی مسأله تجرد دختران بالای35سال(تبیین مفهوم احساس تنهایی وعلل آن)

صفحه: 95تا 114

نویسندگان: الهام عرفانی اداب ،اسکندر فتحی آذر ،

کلیدواژگان: احساس تنهایی ، دختران مجرد ، تجرد ، پدیدارشناسی ، روش کیفی. ،