6

عنوان: نقش زنان در تحقق اقتصاد مقاومتی در جوامع اسلامی

صفحه: 113تا 137

نویسندگان: منیره داوودی ،

کلیدواژگان: زن ، اقتصاد مقاومتی ، صرفه¬جویی ، اشتغال. ،