6

عنوان: بررسی فقهی جرم «رشوه» با تأکید بر قرآن کریم

صفحه: 103تا 124

نویسندگان: حسن خرقانى ،سعید ذوقی ،

کلیدواژگان: احکام و قوانین ، رشوه ، هدیه ، اکل مال به باطل ، سحت ، جرم ، قاضی ، کارگزار. ،