6

عنوان: خدای «متشخص» و «انسان‌وار» از منظر قرآن و عهد جدید

صفحه: 113تا 139

نویسندگان: عظیم حمزئیان ،علی سنایی ،زینب عرب ،

کلیدواژگان: خدا ، انسان ، قرآن ، عهد جدید ، اسلام ، مسیحیت. ،