6

عنوان: بررسی نگاه وهابیان به «مهدویت» با تأکید بر دیدگاه «عبدالعزیز بن باز

صفحه: 117تا 135

نویسندگان: سید مرتضی عادلی ،عصام علی یحیی العماد ،

کلیدواژگان: مهدویت ، امام مهدیأ ، اهل‌سنت ، وهابیت ، عبدالعزیز بن‌باز ،