عکس نشریه

مطالعات فقه امامیه

معرفی نشریه

صاحب امتیاز:

جامعه المصطفی العالمیه

مدیر مسئول:

یعقوبعلی برجی

سردبیر:

یعقوبعلی برجی

مدیر اجرایی:

حسین عباسی

ویراستار علمی :

احمد نائینی

آدرس ایمیل:

zamzam.maarif@gmail.com

مترجم انگلیسی: جاوید اکبری

کارشناس تحریریه: محمد علی نجیبی

صفحه آرا: عبدالحکیم رحیمی

جستجو در نشریه

جستجوی پیشرفته

دوفصلنامه علمی ترویجی مطالعات فقه امامیه

آخرین شماره

شماره 9,دوره اول پاییز و زمستان 1396

1

عنوان:  تعلق حکم وضعی خمس به منافع شرکت‌ها و مؤسسات*

صفحه: 7تا 24

نویسندگان: سید محسن طباطبایی ،حسن علیدادی سلیمانی ،

کلیدواژگان: خمس ، شخصیت حقوقی ، شرکت. ،

2

عنوان: واکاوی نگرشی بر جایگاه شهادت زوج بر زوجه در جرم زنا و دیگر جرائم در فقه امامیه *

صفحه: 25تا 48

نویسندگان: فتاح فتاحی وانانی ،عباسعلی سلطانی ،

کلیدواژگان: شهادت ، شهادت زوج ، شهادت زوجه ، جرائم ، زنا.÷ ،

3

عنوان: تحلیل ماهیت قرارداد لیسانس در حقوق ایران و مصر و بیان مبانی فقهی آن *

صفحه: 49تا 70

نویسندگان: مجتبی زاهدیان ،زهرا موحدی ،

کلیدواژگان: ماهیت قرارداد لیسانس ،‌ ماهیت مجوز بهره‌برداری ، قرارداد لیسانس ، عقد اجاره در حقوق مصر ، مالکیت فکری ،

4

عنوان: التزام به تعهدات بین‎المللی به مثابه قاعده‌ای در فقه بین‎الملل *

صفحه: 71تا 98

نویسندگان: محمدصادق محسن‌زاده ،

کلیدواژگان: تعهدات ، وفا ، لزوم ، سیره پیامبر اعظم’ ،

5

عنوان: شرایط و مصادیق قاعدۀ تحذیر در حقوق ایران و فقه امامیه *

صفحه: 99تا 128

نویسندگان: حمید بهرامی احمدی ،سید رضا امیری سرارودی ،ابوالفضل آقائی ،

کلیدواژگان: قاعدۀ تحذیر ، رفع ضمان ، هشدار ، مسئولیت ، فقه امامیه ،