6

عنوان: پیوند عضو حیوان به انسان از منظر علم پزشکی و فقه پزشکی *

صفحه: 141تا 160

نویسندگان: صدیقه حاتمی ،راضیه امینی ،

کلیدواژگان: پیوند عضو ، حیوان ، انسان ، علم پزشکی ، مبانی فقهی ،