عکس نشریه

مطالعات اندیشه معاصر مسلمین

معرفی نشریه

صاحب امتیاز:

جامعة المصطفی العالمیة

مدیر مسئول:

سید سجاد هاشمیان

سردبیر:

حمید پارسانیا

جستجو در نشریه

جستجوی پیشرفته

دوفصلنامه مطالعات اندیشه معاصر مسلمین

آخرین شماره

شماره 4,دوره چهارم زمستان/آبان 1396

1

عنوان: جریان‌شناسی اندیشه معاصر مسلمین

صفحه: 7تا 38

نویسندگان: قاسم ابراهیمی پور ،

کلیدواژگان: جهان عرب ، جریان‌شناسی ، اندیشه معاصر ، سنتی فعال ، مدرن پنهان ،

2

عنوان: بررسی انتقادی رابطه دین، اخلاق و سیاست در پارادایم «سکولاریزم فلسفی» عادل ضاهر

صفحه: 39تا 62

نویسندگان: محمد حنیف طاهری ،

کلیدواژگان: سکولاریسم فلسفی ، دین ، سیاست ، اخلاق ، اسلام‌گرایی ، عقل‌گرایی ، معرفت‌شناسی ، عادل ضاهر ،

3

عنوان: معرفی انتقادی نقد عقل اسلامی و اسلام‌شناسی تطبیقی محمد ارکون

صفحه: 63تا 86

نویسندگان: محد داوود مدقق ،

کلیدواژگان: ارکون ، نقد عقل اسلامی ، اسلام‌شناسی تطبیقی ، اندیشه‌پذیر ، اندیشه‌ناپذیر ، اندیشه‌ناشده ، خیال ، خیال‌خانه. ،

4

عنوان: تأملی بر امکان گفت و گوی بین الادیانی بر اساس نسخه سنت گرایی (با تأکید بر قرائت سید حسین نصر)

صفحه: 87تا 110

نویسندگان: حسن توسلی ،

کلیدواژگان: گفت‌وگوی ادیان ، سنت‌گرایی ، سنت ، عقل شهودی ، مثل اعلای دین ، وحدت متعالی ادیان. ،

5