عکس نشریه

مطالعات آموزش زبان فارسی

معرفی نشریه

صاحب امتیاز:

جامعة المصطفی العالمیة

مدیر مسئول:

دکتر بهاءالدین اسکندری

سردبیر:

دکتر محمود مهرآوران

مدیر اجرایی:

احمد فرج اللهی

ویراستار علمی :

دکتر محمود مهرآوران

آدرس ایمیل:

farsimag@ilis.ir

جستجو در نشریه

جستجوی پیشرفته

دوفصلنامه تخصصی مطالعات آموزش زبان فارسی

آخرین شماره

شماره 2,دوره اول بهار و تابستان 1395

1

عنوان: روش تعاملی در آموزش زبان فارسی به عرب‌‌زبانان (مطالعه موردی، سطح آوایی)

صفحه: 11تا 39

نویسندگان: زهرا تهوری ،الهام ثباتی ،سعدالله همایونی ،

کلیدواژگان: آموزش زبان فارسی؛ روش تعاملی؛ تجزیه و تحلیل مقابله ‏ای؛ تداخل زبانی ،

2

عنوان: آموزش مهارت نوشتن به فراگیران زبان فارسی، به عنوان زبان دوم، از نگاه نظری

صفحه: 41تا 67

نویسندگان: زهرا عباسی ،

کلیدواژگان: مهارت نوشتن؛ زبان اول؛ زبان دوم؛ راهبردهای آموزشی. ،

3

عنوان: ارزیابی میزان علاقه‌ فارسی‏ آموزانِ عرب‌‌زبان به فراگیری فرهنگ ایرانی

صفحه: 69تا 81

نویسندگان: عطیه کامیابی گل ،میترا طاهر زاده ،مینا قاضی جولائی ،

کلیدواژگان: فرهنگ و زبان؛ آموزش فرهنگ؛ فارسی‌آموزان عرب‌زبان؛ راهکارهای آموزشی ،

4

عنوان: بررسی گذراییِ کتاب «خواندن و نوشتن دورۀ مقدماتی نهضت سوادآموزی» از منظر فرانقش اندیشگانی

صفحه: 83تا 97

نویسندگان: ابراهیم رضاپور ،مریم جلیلی دو آب ،

کلیدواژگان: نظام گذرایی؛ فرانقش اندیشگانی؛ فرآیند؛ انواع فرآیندها؛ متون پایۀ آموزش زبان؛ سوادآموزی. ،

5

عنوان: معرفی ویژگی های آموزش الکترونیک زبان، با نگاهی به آموزش الکترونیک زبان فارسی

صفحه: 99تا 115

نویسندگان: زینب عرب نژاد ،

کلیدواژگان: آموزش زبان؛ آموزش زبان فارسی؛ روش‌های آموزش زبان؛ آموزش الکترونیک. ،