6

عنوان: توصیف و تحلیل کتاب های میانی مرکز آموزش زبان و معارف اسلامی از بُعد طراحی آموزشی (بر اساس شاخص های «لشین» و همکاران در طراحی آموزشی)

صفحه: 117تا 133

نویسندگان: مهدی پاکدل ،سید اسماعیل فرجی ،

کلیدواژگان: کتابهای آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان ، طراحی آموزشی ، مرکز آموزش زبان و معارف اسلامی ، آموزش مهارتهای زبانی ،