عکس نشریه

مطالعات اصول فقه امامیه

معرفی نشریه

صاحب امتیاز:

جامعه المصطفی (ص) العالمیه

مدیر مسئول:

یعقوبعلی برجی

سردبیر:

علی رحمانی فرد

مدیر اجرایی:

مجتبی جلیلی

ویراستار علمی :

احمد شهدادی نائینی

ویراستار انگلیسی :

جاوید اکبری

آدرس ایمیل:

zamzam.maarif@gmail.com

کارشناس تحریریه : محمد علی نجیبی

صفحه آرا: عبدالحکیم رحیمی

 

جستجو در نشریه

جستجوی پیشرفته

دوفصلنامه تخصصی مطالعات اصول فقه امامیه

آخرین شماره

شماره 6,دوره اول پاییز و زمستان 1395

1

عنوان: روش نقد آرای اجتهادی *

صفحه: 7تا 34

نویسندگان: یعقوبعلی برجی ،

کلیدواژگان: نقد ، قواعد نقد ، آرای اجتهادی ، فقه ، قرآن و سنت. ،

2

عنوان: معنای حجیت امارات از منظر اعلام ثلاثه *

صفحه: 35تا 68

نویسندگان: علی رحمانی فرد سبزواری ،

کلیدواژگان: جعل ، مجعول ، امارات ، حجیت ، مصلحت. ،

3

عنوان: پژوهشی در روش‌شناسی اصول فقه اهل سنت *

صفحه: 69تا 92

نویسندگان: محمدعلی اسماعیلی ،

کلیدواژگان: روش‎شناسی ، اصول فقه اهل سنت ، روش نظری ، روش فقهی ، روش تلفیقی. ،

4

عنوان: مصلحت تسهیل از دیدگاه آقا مصطفی خمینی (با اتکا به کتاب تحریرات فی الاصول)*

صفحه: 93تا 114

نویسندگان: هادی شمس آبادی ،

کلیدواژگان: مصلحت ،تسهیل ، اجزا ، واجب کفایی ، واجب تخییری ، مقدمات مفوته ،

5

عنوان: تامّلی بر ثمرات مبحث صحیح و اعم*

صفحه: 115تا 140

نویسندگان: مهدی برزگر ،

کلیدواژگان: صحیح و اعم ، اطلاق لفظی ، اطلاق مقامی ، اصالت صحت ،