عکس نشریه

مطالعات اصول فقه امامیه

معرفی نشریه

صاحب امتیاز:

جامعه المصطفی (ص) العالمیه

مدیر مسئول:

یعقوبعلی برجی

سردبیر:

علی رحمانی فرد

مدیر اجرایی:

مجتبی جلیلی

ویراستار علمی :

احمد شهدادی نائینی

ویراستار انگلیسی :

جاوید اکبری

آدرس ایمیل:

zamzam.maarif@gmail.com

کارشناس تحریریه : محمد علی نجیبی

صفحه آرا: عبدالحکیم رحیمی

 

جستجو در نشریه

جستجوی پیشرفته

دوفصلنامه تخصصی مطالعات اصول فقه امامیه

آخرین شماره

شماره 7,دوره اول بهار و تابستان 1396

1
2

عنوان: بررسی نوآوری‎های شهید صدر در جمع عرفی*

صفحه: 23تا 52

نویسندگان: یعقوبعلی برجی ،محمد صادق فیاض ،

کلیدواژگان: جمع عرفی ، تعارض ، حکومت ، تخصیص ، تقیید ، شهید صدر. ،

3

عنوان: ماهیت‌شناسی مبادی احکامیه در علم اصول *

صفحه: 53تا 84

نویسندگان: محسن زارع پور ،

کلیدواژگان: اصول فقه ، اصطلاح‌شناسی ، مبادی احکامیّه ، حکم شرعی ، مبادی احکام. ،

4

عنوان: بررسی و تحلیل رابطه حکم تکلیفی و وضعی *

صفحه: 85تا 104

نویسندگان: مهدی ناصر ،علی اسفندیاری ،

کلیدواژگان: حکم تکلیفی ، حکم وضعی ، دلیل. ،

5

عنوان: نقد استدلال‌های فخر رازی از قرآن بر حجیت قیاس *

صفحه: 105تا 128

نویسندگان: محمدعلی نجیبی ،روح‌الله حسینی ،

کلیدواژگان: قیاس ، فخر رازی ، مفهوم رد ، مفهوم فاعتبروا. ،