6

عنوان: بررسی تطبیقی تعریف اصول الفقه برمبنای فریقین (امامیه و مذاهب اربعه) *

صفحه: 129تا 152

نویسندگان: سید اسدالله موسوی‌نژاد ،

کلیدواژگان: تعریف ، اصول فقه ، امامیه ، عامه. ،