6

عنوان: تأمّلی بر ثمرات برخی مباحث اصولی (حقیقت شرعیه، مشتق)*

صفحه: 125تا 150

نویسندگان: مهدی برزگر ،

کلیدواژگان: حقیقت شرعیه ، حقیقت عرفیه ، مشتق صرفی ، مشتق اصولی ،