6

عنوان: امکان اشتراک لفظی و وقوع آن در قرآن در اندیشه محقق خراسانی *

صفحه: 141تا 164

نویسندگان: محمد علی نجیبی ،روح الله حسینی ،

کلیدواژگان: مشترک لفظی ، محقق خراسانی ،