عکس نشریه

پژوهشنامه علوم حدیث تطبیقی

معرفی نشریه

جستجو در نشریه

جستجوی پیشرفته

دوفصلنامه تخصصی پژوهشنامه علوم حدیث تطبیقی

آخرین شماره

شماره 5,دوره سوم پاییز و زمستان 1395

1

عنوان: تأثیر فضای صدور بر شکل‌گیری احادیث طبی

صفحه: 9تا 26

نویسندگان: محمدکاظم رحمان ستایش ،حسین محققیان ،

کلیدواژگان: احادیث طبی ، قضیه شخصیه ، طب معصومان ، تجربه بشر ، فضای صدور. ،

2

عنوان: بررسی تطبیقی چیستی عقل در روایات

صفحه: 27تا 45

نویسندگان: مهدی شجریان ،

کلیدواژگان: عقل ، روایات شیعه ، روایات سنی ، مکارم اخلاق ، محاسن اعمال. ،

3

عنوان: بررسی درون دینی دیدگاه فریقین درباره «قلمرو حجّیّت سنّت»

صفحه: 47تا 71

نویسندگان: فاطمه رضاداد ،

کلیدواژگان: سنّت ، حجّیت ، افعال جبلّی ، علمای فریقین. ،

4

عنوان: شگفتی‌های علمی در دعای عرفه

صفحه: 73تا 87

نویسندگان: محمد علی رضایی اصفهانی ،سید احمد جعفری ،

کلیدواژگان: دعای عرفه ، امام حسین ، شگفتی‌های علمی ، اعجاز علمی ،

5

عنوان: تحلیل احادیث طینت و رابطه آن با اختیار انسان

صفحه: 89تا 122

نویسندگان: مرتضی فدایی اصفهانی ،سید مجتبی موسوی ،

کلیدواژگان: اخبار طینت ، جبر و اختیار ، سرشت ، سعادت و شقاوت ، علیین ، سجین. ،