عکس نشریه

پژوهشنامه علوم حدیث تطبیقی

معرفی نشریه

جستجو در نشریه

جستجوی پیشرفته

دوفصلنامه تخصصی پژوهشنامه علوم حدیث تطبیقی

آخرین شماره

شماره 7,دوره چهارم پاییز و زمستان 1396

1

عنوان: بررسی تطبیقی دیدگاه¬های لغت‌شناسان و اهل بیت(ع) در معناشناسی واژه‌های قرآن

صفحه: 9تا 28

نویسندگان: سید محمود طیب حسینی ،

کلیدواژگان: قرآن ، اهل بیت(ع) ، مفردات قرآن ، معناشناسی ، تفسیر اهل‌بیت(ع). ،

2

عنوان: بررسی تطبیقی نقش آیات عظام خویی و سبحانی در تکمیل مبانی علم رجال

صفحه: 29تا 41

نویسندگان: مهدی اکبر‌نژاد ،مسعود خوشناموند ،

کلیدواژگان: علم رجال ، شیعه ، توثیقات خاص ، مبانی. ،

3

عنوان: نقش مفاخر شیعه در نشر حدیث در «ری»

صفحه: 43تا 72

نویسندگان: جعفر فیروزمندی بندچی ،زهره نریمانی ،

کلیدواژگان: شیعه ، ‌حدیث ، ری ، مفاخر شیعی ، نشر حدیث ، مدرسه حدیثی ،

4

عنوان: نقش علمای شیعه در علم تخریج

صفحه: 73تا 96

نویسندگان: عباس محمودی ،

کلیدواژگان: شیعه ، تخریج حدیث ، اعتبارسنجی ¬حدیث ،

5

عنوان: نقش راویان امامین عسکرین(ع) در گسترش علوم اسلامی

صفحه: 97تا 114

نویسندگان: رحمان عشریه ،فرج اله عباسی ،

کلیدواژگان: علوم اسلامی ، شیعه ، راویان ، اصحاب ، امام هادی ، امام عسکری. ،