6

عنوان: اصول ایجاد همدلی ملّت با دولت از منظر نهج البلاغه با تطبیق بر روانشناسی

صفحه: 123تا 144

نویسندگان: عباس محمودی ،

کلیدواژگان: همدلی و همزبانی ، امیرالمؤمنین(ع) ، رعیّت ، حاکم ، والی ، حکومت ، نهج البلاغه ،