6

عنوان: نقش علمای فریقین ایرانی در گسترش معارف نهج البلاغه (به ویژه «ابویوسف یعقوب بن احمد»)

صفحه: 115تا 131

نویسندگان: محمد هادی امین ناجی ،زهرا خطیب ،

کلیدواژگان: نهج البلاغه ، شیعه ، نهج البلاغه ، یعقوب بن احمد. ،