عکس نشریه

تامل

معرفی نشریه

صاحب امتیاز:

جامعة المصطفی(ص) العالمیه

مدیر مسئول:

حجت الاسلام دکتر حمید حسین نژاد محمدآبادی

سردبیر:

حجت الاسلام محمد جواد پور اسکندری

مدیر اجرایی:

علیرضا عبداللهی سیستانی

ویراستار علمی :

علیرضا عبداللهی سیستانی

ویراستار انگلیسی :

سید عبدالبصیر حسینی

آدرس ایمیل:

Taammol.mashhad@gmail.com

جستجو در نشریه

جستجوی پیشرفته

دوفصلنامه دانش‌پژوهی تامل

آخرین شماره

شماره 3,دوره سوم بهار و تابستان 1396

مقاله‌ای برای نمایش وجود ندارد